KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032056

07 13 17 19 20 21 25 26 27 29
38 40 50 54 56 59 65 71 73 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 8 12

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032055

02 03 19 24 31 34 37 43 47 51
55 59 65 69 71 73 75 78 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
5 15 13 7

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032054

01 03 22 23 28 29 33 39 42 46
47 52 54 58 59 60 65 67 68 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 12 8

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032053

02 04 12 14 18 19 26 27 31 33
42 53 54 57 60 61 67 74 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032052

01 07 10 11 13 15 20 23 26 28
31 43 50 55 56 62 67 69 76 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 9 11

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032051

07 08 14 18 19 22 25 27 28 30
33 38 41 43 46 47 53 66 67 73
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 8 12

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032050

06 07 09 13 15 22 23 29 34 37
42 46 48 50 51 54 62 64 66 71
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032049

01 09 11 12 18 21 22 23 40 41
46 52 54 55 57 68 69 71 75 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032048

04 09 12 20 21 22 23 28 34 35
37 38 45 47 53 55 62 64 77 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 8 12

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032047

01 13 20 21 22 26 27 28 29 30
38 42 45 51 58 59 60 67 69 73
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 9 11