KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032026

11 12 17 18 21 28 32 35 42 44
48 50 53 59 60 62 65 69 74 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 12 8

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032025

03 04 07 10 13 19 23 26 28 29
30 36 42 45 46 47 53 62 65 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 8 12

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032024

02 11 13 14 22 25 26 27 33 41
43 46 47 53 57 58 66 73 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032023

02 04 16 17 27 30 31 32 36 44
52 53 58 65 66 71 75 76 78 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 11 9

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032022

02 04 09 10 11 13 16 17 21 22
42 50 52 54 57 64 66 69 72 73
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032021

06 11 13 18 19 24 34 36 38 41
46 52 56 62 63 70 71 72 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
14 6 11 9

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032020

03 09 10 13 19 21 30 33 34 41
46 47 52 56 66 70 72 77 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 11 9

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032019

02 07 20 27 28 32 34 36 38 41
45 52 56 60 62 63 72 76 78 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
14 6 11 9

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032018

03 05 07 10 11 21 22 29 30 38
42 43 50 52 56 62 68 70 75 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032017

03 04 06 07 08 10 12 14 23 27
29 30 36 39 44 48 72 73 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 6 14