KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032956

04 06 12 18 22 23 24 27 35 44
45 52 57 62 64 66 67 72 75 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 11 9

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032955

01 04 05 07 08 12 13 18 20 24
26 29 42 43 44 51 68 70 74 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 8 12

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032954

05 07 12 13 15 19 23 27 37 46
48 50 52 60 64 65 66 68 75 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032953

04 05 07 13 18 26 28 36 38 41
44 46 50 51 52 62 68 70 73 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
14 6 11 9

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032952

01 14 23 27 35 36 44 45 48 49
51 56 59 60 61 65 72 73 74 75
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 14 6

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032951

07 13 14 15 20 21 23 29 33 39
42 46 62 65 68 70 71 74 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 10 10

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032950

02 04 12 15 24 37 39 42 43 46
48 50 52 53 55 60 70 71 72 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 13 7

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032949

07 11 17 22 27 38 39 40 46 48
50 52 55 57 59 65 68 73 75 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 12 8

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032948

06 08 21 23 24 28 30 38 45 46
47 50 51 53 55 57 59 65 66 71
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 12 8

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032947

04 07 08 10 16 21 22 27 30 31
33 44 47 51 53 59 61 64 75 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 9 11